Heuréka fb

Prihlásenie a registrácia

Prihlásenie Facebookom

Prihlásiť sa Facebookom

Súťaž o značkovú Huawei PowerBank 13 000mAh

1. Usporiadateľ súťaže

1.1 Usporiadateľom súťaže organizované pod názvom "Súťaž o značkovú Huawei POWERBANK 13000mAh" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť F-communication, sro so sídlom Husovo námestie 147, 341 01 Horažďovice, IČO: 27935736, DIČ: CZ27935736, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C vložky 22289 (ďalej ako "Usporiadateľ" alebo "F-mobil").

2. Doba platnosti súťaže

2.1 Súťaž prebieha od 11. 11. 2017 na všetkých predajniach F-mobil a platí do odvolania.

3. Účastníci súťaže

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť spotrebiteľ (tzn. Fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania), ktorá je staršia ako 18 rokov a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky alebo Slovenska (ďalej len "Súťažiaci" alebo "Účastník"). 3.2 Výhercom súťaže môže byť iba ten Účastník, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto súťaže a splní kritériá pre výhercu (ďalej len "Výherca")

4. Pravidlá súťaže

4.1 Zapojený do súťaže bude každý zákazník, ktorý si na akékoľvek predajni F-mobil zakúpi tovar a kompletne vyplní priloženú prihlášku do súťaže obsahujúci najmä meno a priezvisko a platnú emailovú adresu. 4.2 Vyhlásenie výhercu prebieha vždy k 1. dňu každého párneho kalendárneho mesiaca. Výhercom ceny sa stane účastník, ktorého prihláška bude vylosovaná a bude spĺňať všetky potrebné údaje pre účasť v súťaži. 4.3 Výhercovia dostanú darček označený ako "Výhra" opísaný v bode 5.1 Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže niekoľkokrát po sebe, vždy pri nákupe tovaru a vyplnenie prihlášky na akékoľvek predajni F-mobil. Vyhrať môže Účastník v rámci súťaže iba raz.

5. Výhra a podmienky získania výhry

5.1 Do súťaže na kamenných predajniach F-mobil bola ako výhra vybraná značková Huawei POWERBANK 13000mAh. 5.2. Výherca súťaže bude o výhre informovaný pomocou emailovej správy, prípadne sms správy, ak v prihláške vyplní nepovinné telefónne číslo. 5.3 Ak by sa výhercom mal stať súťažiaci, ktorému nie je možné podľa týchto pravidiel výhru poskytnúť, potom príslušná výhra bude udelená súťažiacemu, ktorého opäť vyžrebuje porota. 5.4 Aby mohol výherca získať cenu, musí byť čitateľne vyplnená prihláška spísaná na kamennej predajni F-mobil, obsahujúci kontaktné údaje (meno, priezvisko a email). Po obdržaní informácie o výhre, je výherca povinný dodať F-mobilu ďalšie potrebné údaje k zaslanie výhry (meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a email), prípadne si po predchádzajúcej dohode môže výhru vyzdvihnúť osobne na ktorejkoľvek pobočke F-mobil. 5.5 Ak usporiadateľovi výherca nepošle údaje pre zaslanie výhry do 7 dní od výzvy alebo sa mu nepodarí výhru doručiť, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. 5.6 F-mobil je oprávnený zverejniť meno, priezvisko, okres bydliska a výhru na svojich profiloch na sociálnych sieťach a webových stránkach.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizovaní súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže, vrátane jej ukončenia. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej podmienky, a to tak, že zmenu vyhlási na stránkach, kde sú k dispozícii platné a úplné podmienky.
6.2 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a poskytuje F-mobilu dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov - Meno a priezvisko a pre prípad, že sa stane Výhercom tak tiež doručovaciu adresu a ďalších údaje, ktoré sa získajú v rámci súťaže (ďalej len "Údaje"), pre účely organizácie súťaže po dobu 100 dní od udelenia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese sídla spoločnosti F-mobil.
6.3 Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peniazoch. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu.
6.4 Tieto podmienky sú platné a účinné od 11.11.2017
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie