Heuréka fb

Prihlásenie a registrácia

Prihlásenie Facebookom

Prihlásiť sa Facebookom

Ochrana osobných údajov a cookies

Spoločnosť F-communication sro vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA
  • Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť F-communication sro, so sídlom Husovo námestie 147, 34101 Horažďovice, identifikačné číslo: 27935736, zapísaná v obchodnom registri vedenom v obchodnom registri Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 22289 (ďalej len "správca" ).
  • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Husovo námestie 147, 34101 Horažďovice, adresa elektronickej pošty info@f-mobil.cz, telefón 604611300.
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
   • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
   • splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 1. Účely spracovania osobných údajov
  • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
  • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.
 2. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
  • Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
  • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú Slovenská pošta sp, Direct Parcel Distribution SK sro.
  • Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
  • Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 4. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  • Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

cookies

V súlade s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách, vás týmto informujeme, že naše webové stránky využívajú pre svoju činnosť tzv. Cookies.

Jedná sa o krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkove počítači, a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti. www.f-mobil.cz používa cookies na identifikáciu a sledovanie návštevníkov, ktorí používajú naše webové stránky a na ich predvoľbe pre prístup k webovej stránke.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) Podporujú správu cookies. V rámci nastavení prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, možno je tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho serveru.

Aké existujú druhy Cookies?

Všeobecne možno súbory Cookies, alebo ak dočasné súbory uložené v prehliadači, rozdeliť na dva druhy. Tie ktoré sa ukladajú len krátkodobo a na webe či e-shopu slúži na uľahčenie jeho využívanie (napr. Zapamätanie si vloženého tovar v košíku, navštíveného produktu, zatvorenie vyskakovacieho okna a pod.). Tieto dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú tak potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov.

Tieto cookies pomáhajú k tomu, aby bolo možné identifikovať počítač pri opakovanej návšteve našich webových stránok. Neumožňujú vás však identifikovať ako konkrétnu osobu.

Dlhodobé cookies súbory nám umožňujú lepšie personalizovať naše stránky a ponúknuť vám pre vás relevantný obsah alebo reklamu. Zbieraná dáta sú úplne anonymné a nemôžeme ich spájať s akýmikoľvek inými dátami.

Za akým účelom súbory Cookies využívame?

Zapamätávania si osobného nastavenia - Cookies našim webovým stránkam umožňujú uľahčiť vaše prehliadania webových stránok a personalizáciu zobrazovaného obsahu. Umožňujú tiež napríklad pamätať si obsah košíka, prihlásenie či odhlásenie, súhlas s upozornením pod.

Štatistické údaje - Aby sme mohli zlepšovať kvalitu našich stránok, zhromažďujeme anonymné štatistiky návštevnosti, ktoré nám pomáhajú k ďalšiemu rozvoju nášho podnikania. Pre evidenciu využívame nástroj Google Analytics s platným dodatkom pre spracovanie osobných údajov treťou stranou. Tieto dáta nie je možné spájať s konkrétnou osobou.

Zobrazovanie reklamy - Cookies umožňujú lepšie cielenie reklamy pre našich užívateľov a návštevníkov vďaka personalizáciu ich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty alebo služby, ktoré sú pre neho relevantné a prejavil o ne v minulosti potenciálny záujem.

Pre tento typ reklám využívame nižšie uvedené služby, v rámci ktorých dochádza k segmentácii užívateľov na základe spoločných rysov. Tieto dáta nie je možné spájať s konkrétnou osobou.

 • SEZNAM.CZ, as (Sklik)
 • Google (AdSense, AdWords)
 • Facebook (Facebook Pixel)

Chceme vám ponúknuť čo najlepší možný servis, vyznať sa v tom, čo potrebujete a čo hľadáte.

Z tohto dôvodu prenášame dáta o návštevnosti úplne anonymizované do Google Analytics, Google Tag Manager a Facebook Pixel.

Pre sledovanie kvality objednávok a nezávislé recenzie prenášame základné dáta o objednávke do Heuréka.cz .
"Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. "

Ako Cookies deaktivovať alebo vymazať?

Ak nechcete súbory cookies využívať alebo zmazať ich obsah, ktorý webové stránky o vašich návštevách na rôznych webových stránkach a portáloch uložili, môžete využiť návody pre jednotlivé najčastejšie využívané prehliadača nižšie:

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke.

Posledná aktualizácia 25.05.2018

Garancia vrátenia tovaru

Garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov od zakúpenia

garancia

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služby "Garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov", kedy na jednej strane je spoločnosť F-communication sro, IČO 27935736, DIČ CZ27935736, so sídlom Husovo námestie 147, 341 01 Horažďovice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C vložka 22289 ako poskytovateľ (ďalej len "poskytovateľ") a na strane druhej je objednávateľ (ďalej len "objednávateľ"), pričom tieto podmienky sa uplatnia na všetky transakcie týkajúce sa tejto služby.

Poskytovateľ zaručuje objednávateľovi, že mu umožní vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 3 mesiacov od kúpy, a to za podmienok uvedených nižšie, ak o toto vrátenie objednávateľ požiada v lehote stanovenej nižšie.

Podmienky pre vrátenie tovaru

Poskytovateľ umožňuje objednávateľovi vrátenie zakúpeného tovaru bez udania dôvodu v lehote viď nižšie, iba ak:

 • Objednávateľ uzavrie kúpnu zmluvu pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v našom internetovom obchode).
 • Objednávateľ uplatní vrátenie tovaru najneskôr 90. deň od kúpy tovaru, a to osobne na jednej z pobočiek poskytovateľa, v rámci riadnej otváracej doby alebo použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetu, telefónu a pod.).
 • Objednávateľ nijako nepoškodí identifikačné štítky výrobku, ktorého sa vrátenie týka, ani inak neoprávnene (oi. V rozpore s pravidlami riadneho používania výrobku stanovenej výrobcom) nebude s výrobkom manipulovať.
 • Objednávateľ preukáže nárok na výmenu originálom daňového dokladu obsahujúceho príslušný výrobok.
 • Objednávateľ predloží poskytovateľovi výrobok v stave "dobré" (pozri definíciu nižšie) a musí byť nepoužitý s neporušeným obalom.

Definície stavov tovaru, ktorého sa vrátenie do 3 mesiace týka:

dobrý stav

 • Výrobok a prípadný darček má kompletné príslušenstvo, ktoré bolo dodané poskytovateľom spolu s ním (hlavne. Káble, stojan, diaľkové ovládanie, manuál v českom / slovenskom jazyku, ovládače / firmware / SW, poskytnuté darčeky atď.).
 • Výrobok a prípadný darček nenesie známky užívania.
 • Výrobok a prípadný darček je vrátane obalového materiálu, ktorý nesie známky bežného rozbalení tovaru.
 • Výrobky a prípadný darček určené k starostlivosti o telo alebo k hygiene musí byť nepoužitý s neporušeným obalom.

zlý stav

 • Výrobok a prípadný darček nesie známky používania.
 • Výrobok a prípadný darček je nekompletný.
 • Výrobok a prípadný darček je nadmerne opotrebovaný a / alebo má poškodenia, ktoré je ľahko opraviteľné a po tejto oprave môže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu.
 • Výrobok a prípadný darček neobsahuje spotrebný materiál v plnej kapacite.

poškodený tovar

 • Výrobok a prípadný darček je poškodený a nemôže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu.
 • Výrobok a prípadný darček je zásadne nekompletné a nemožno ho preto plne užívať.

V prípade, že objednávateľ splní podmienky, za ktorých môže vrátenie tovaru využiť, bude mu vrátená cena výrobku v plnej výške. V prípade, že objednávateľ požiada o vrátenie výrobku v zlom alebo poškodenom stave, potom objednávateľovi bude ponúknutý len spätný odber za zníženú cenu, prípadne za 0, - € a prevzatia tovaru do ekologickej likvidácie.

V prípade, že zákazník odmietne poníženie čiastky z dôvodu nezodpovedajúceho stavu tovaru, bude tovar zaslaný späť s naúčtovaným prepravným vo výške 145, - Sk.

Servis mobilných telefónov

Zabezpečujeme komletnú servis mobilných telefónov aj tabletov. Opravy mobilov a tabletov vykonávame na profesionálnej úrovni od mechanických poškodení po softvérovej závady.

V dnešnej dobe je najviac vykonávaný servis u mobilných telefónov rovnako ako u tabletov výmena LCD displeja alebo dotykovej plochy pokiaľ ju výrobca dodáva. Medzi časté poruchy patrí spomalenie rýchlosti chodu operačného systému v mobilných telefónoch. Spomalenie väčšinou spôsobí veľké množtvo stiahnutých aplikácií do mobilu s OS Symbian, Android alebo Windows Phone.

Okrem týchto opráv ponúkame aj purifikovať mobilu po vytopení kvapalinou.

Odblokovanie telefónu

Mobilní operátori predtým predávali mobily len na svojej SIM karty. V prípade, že máte svoj mobil aj takto blokovaný .. Okrem tohto typu odblokovanie mobilov ponúkame aj odblokovanie kódu telefónu.

Mimo odblokovanie telefónov zabezpečujeme aj ďalšie služby týkajúce sa softvéru mobilu. U vášho telefónu vyriešime mnohé softvérové ​​problémy a zaistíme zálohovanie telefónu na CD, obnovu zálohy aj prehranie firmvéru.

Vykonávame tieto servisné práce

 • výmena krytov
 • výmena integrovaných batérií
 • výmena LCD
 • prehranie SW
 • záloha a kopírovanie kontaktov
 • čistenie kvapalinou zasiahnutých prístrojov
 • čistenie od nečistôt ako je prach

Orientačné ceny servisných prác

Výmena LCD 200 - 800 Sk
Odblokovanie telefónu (záleží od modelu) 200 - 500 Sk
Prehranie SW 250 - 500 Sk

Diagnostika závady

Záloha dát

200 Sk

Konzultácie a odborné rady pri nastavení nového i staršieho mobilného telefónu s OS Android, Windows Phone, iOS, Mozilla a Symbian.

Autorizované servisy

Výrobce Adresa servisu Kontakt
Acer Acer servisní centrum
Tuřanka 100
627 00 Brno – Slatina
Česká republika
Tel.: +420 531 027 777
E-mail: service_brno@acer-euro.com

Zadání reklamace přes web na adrese:
www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/service-center
Alcatel BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
Aligator ADART COMPUTERS s.r.o.
Sokolovská 161
18000 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 284 810 264
E-mail: reklamace@adart.cz
Allview C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice – Svítkov
Česká republika
Tel.: +420 466 734 112
Email: servis@cpa.cz
Apple VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 511


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Asus Asus Czech s.r.o. Tel.: +420 596 766 888
E-mail: reklamace@asus.com.tw

Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://eu-rma.asus.com/pickup_europe/pickup.aspx?country=cz
BlackBerry F-mobil.cz s.r.o
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Česká republika
Tel.: +420 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Caterpillar VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 801


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Coolpad VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 111


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese http://services.vspdata.cz/new/
CPA C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Svítkov
Česká republika
Tel.: +420 466 734 112
Email: servis@cpa.cz
Cube1 Satomar, s.r.o.
Sušilovo nám. 23
areál ZWT, druhé patro
683 01 Rousínov
Česká republika
Tel.: +420 725 325 271
e-mail: reklamace@satomar.cz
Cubot F-mobil.cz s.r.o
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Česká republika
Tel.: +420 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Emporia C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Svítkov
Česká republika
Tel.: +420 466 734 112
Email: servis@cpa.cz
Evolveo VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 111


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Gigabyte VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 583

Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
GoClever GoClever servis
Náměstí Svobody 71
675 31 Jemnic
Česká republika
Tel.: +420 546 606 021
web: www.gocleverservis.cz

Zadání reklamace včetně objednání bezplatného svozu přes web na adrese:
www.gocleverservis.cz
HP VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 301


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
HTC VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: +420 381 489 801


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Huawei BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
Jablocom Jablocom s.r.o.
V Nivách 12
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika
Tel.: +420 483 559 740
Jablotron Jablotron s.r.o.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika
Tel.: +420 483 559 881
Leagoo Dynamic Mobile s.r.o. Tel.: +420 733 796 210

Odešlete email na info@my­leagoo.cz, kde uvedete závadu a přiložíte od nás zaslanou fakturu. Následně obdržíte veškeré informace, jak postupovat dále.
Lenovo mobile ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Česká republika
Tel.: +420 312 560 401 / +420 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
LG REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.
MC HUB LG,

Dolní Roveň 288
533 71 Dolní Roveň
Česká republika
Email: lg.hub@realtimetec.cz
Tel.: +420 464 600 830

Svoz reklamace lze zajistit přes email (zaslat model telefonu a IMEI) k reklamaci je potřeba přiložit reklamační protokol s jasně identifikovanou závadou.
Microsoft ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Česká republika
Tel.: +420 312 560 401 / +420 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
Nokia ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Česká republika
Tel.: +420 312 560 401 / +420 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de


POZOR !
Mobilní telefony Nokia 103, 105, 106, 107, 130, 215, 222, 230, 230 DualSim se nezasílají na autorizovaný servis!
Cena telefonů je natolik nízká, že se oprava nevyplatí, a proto se reklamace řeší u prodejce. Při uznané reklamaci je provedena výměna za nový kus.

Reklamace výše uvedených telefonů zasílejte na naši adresu:

F-mobil.cz s.r.o.
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Česká republika

Oukitel Satomar, s.r.o.
Sušilovo nám. 23
areál ZWT, druhé patro
683 01 Rousínov
Česká republika
Tel.: +420 725 325 271
e-mail: reklamace@satomar.cz
Prestigio ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Česká republika
Tel.: +420 312 560 401 / +420 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
Samsung BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
Sony ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Česká republika
Tel.: +420 312 560 401 / +420 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
Xiaomi F-mobil.cz s.r.o
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Česká republika
Tel.: +420 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Zopo F-mobil.cz s.r.o
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Česká republika
Tel.: +420 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
ZTE BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz

 

Ako reklamovať

Radi by sme Vám ponúkli tipy, ako ľahko a rýchlo prejsť procesom reklamácie tovaru.

Druh tovaru

Tovar radíme do dvoch kategórií a to všetko príslušenstvo a mobilné telefóny s tablety.

Mobilné telefóny a tablety:

1) Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie, odošlite Váš mobilný telefón s faktúrou a naším reklamačným protokolom (k stiahnutiu na konci stránky) priamo na autorizovaný servis.

2) Reklamáciu môžete tiež zaslať k nám na reklamačné oddelenie s faktúrou a naším reklamačným protokolom (k stiahnutiu na konci stránky), kde reklamáciu spracujeme a odošleme mobilný telefón na autorizovaný servis za Vás.

Pri výbere 1) možnosti s odoslaním priamo na servis, bude Vaša reklamácia vybavená rýchlejšie a odoslaná priamo Vám.
Pri výbere 2) možnosti bude trvať reklamácie 26-30 dní.

 

Reklamácia príslušenstvo, ktoré bolo súčasťou balenia u mobilného telefónu alebo pri tablete, je nutné zaslať na našu adresu vr. mobilného telefónu či tabletu. Autorizovaný servis zisťuje, či nie je príčinou chyby aj mobilný telefón, kde môže dochádzať ku stratu či inému problému.

 

Príslušenstvo:

Reklamáciu všetkého príslušenstva zakúpenej samostatne (batérie, slúchadlá, kryty, obaly a ďalšie príslušenstvo, ktoré nebolo súčasťou balenia mobilného telefónu alebo tabletu) odošlite s faktúrou a naším reklamačným protokolom (k stiahnutiu na konci stránky) na naše reklamačné oddelenie.

Dôležité informácie

Tovar pred odoslaním na reklamáciu vždy očistite. Ak reklamovaný tovar nebude čisté, môže byť naúčtovaný poplatok za očistenie až do výšky 100Kč alebo bude tovar vrátený späť bez reklamácie.

K reklamovanému tovaru vždy prikladajte vyplnený reklamačný protokol, ktorý nájdete na konci stránky, a faktúru, ktorú ste od nás dostali na email.

Na reklamáciu zasielajte samotné zariadenie bez SIM karty a príslušenstva, ktoré nie je predmetom reklamácie.

Autorizovaný servis neručí za zachovanie užívateľských dát, individuálnych nastavení zákazníka a vyhradzuje si právo vrátiť prístroj v pôvodnom továrenskom nastavení.

Reklamačný adresy

Zoznam s adresou a kontakty na autorizovaný servis nájdete po kliknutí na autorizované servisy.

Kontakt s našou adresou:

Telefón: +420 604 444 501
E-mail: reklamacie@f-mobil.sk

Reklamačné oddelenie
F-communication s.r.o.
Husovo náměstí 147
Horažďovice
341 01
Česká republika

 

Reklamačný protokol

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie