Heuréka fb

Prihlásenie a registrácia

Prihlásenie Facebookom

Prihlásiť sa Facebookom

Vrátenie tovaru do 14 dní

Radi by sme Vám ponúkli tipy, ako ľahko a rýchlo prejsť procesom vrátenie tovaru v 14 dennej lehote.

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom na niektorej z našich kamenných predajní.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ a tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČ na nákupnom doklade), právo na odstúpenie Vám nevzniká, pretože zákon túto možnosť neuvádza.

Ako tovar vrátiť

Tovar môžete vrátiť na našich kamenných predajniach.

Vrátiť tovar môžete tiež písomne, a to odstúpením od kúpnej zmluvy a zaslaním tovaru na adresu:

Reklamačné oddelenie
F-communication sro
Husovo náměstí 147
Horažďovice
341 01
Česká republika

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

Uvedením tovaru do pôvodného stavu, predídete možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru a vyplneného opravného daňového dokladu späť na naše reklamačné oddelenie. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Obal tovaru

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj tak F-mobil má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Vyskúšanie tovaru

Nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť použité, ale musíte myslieť na náklady, ktoré bude mať F-mobil s uvedením tovaru do pôvodného stavu, a ktoré budú požadované k úhrade.

Účtovanie týchto poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovaní, správne zabalenie apod.).

Uvedenie tovaru do pôvodného stavu

Ak neuvediete tovaru do pôvodného stavu (očistenie, preinštalovania, nastavenie továrenského nastavenia, zabalenie), túto prácu za Vás prevedie technik spoločnosti F-mobil, pričom je táto služba spoplatnená podľa aktuálneho cenníka .

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslať. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle F-mobile protokol o odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň od prevzatia tovaru spotrebiteľom (napr. Prevezme Ak si spotrebiteľ tovar v piatok, čas pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k F-mobile.

Aký tovar nie je možné vrátiť vôbec?

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť najmä od zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodaní novín, periodík alebo časopisov,
 • o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ takéto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od kúpnej zmluvy výslovne dojednané.

Ostatné

Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní. Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň od prevzatia tovaru.

Ak končí lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší nasledujúci pracovný deň. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť F-mobile odoslaný najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvoria napr. Audio a video nosiče.

Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, ale F-mobil má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Je možné vrátiť aj tovar použité, avšak F-mobil má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru.

Peniaze vrátime najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než obdržíme vrátený tovar a potvrdený opravný daňový doklad.

Súbory na stiahnutie

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie