Heuréka fb

Prihlásenie a registrácia

Prihlásenie Facebookom

Prihlásiť sa Facebookom

Ochrana osobných údajov a cookies

Spoločnosť F-communication sro vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA
  • Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť F-communication sro, so sídlom Husovo námestie 147, 34101 Horažďovice, identifikačné číslo: 27935736, zapísaná v obchodnom registri vedenom v obchodnom registri Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 22289 (ďalej len "správca" ).
  • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Husovo námestie 147, 34101 Horažďovice, adresa elektronickej pošty info@f-mobil.cz, telefón 604611300.
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
   • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
   • splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 1. Účely spracovania osobných údajov
  • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
  • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.
 2. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
  • Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
  • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú Slovenská pošta sp, Direct Parcel Distribution SK sro.
  • Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
  • Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 4. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  • Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

cookies

V súlade s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách, vás týmto informujeme, že naše webové stránky využívajú pre svoju činnosť tzv. Cookies.

Jedná sa o krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkove počítači, a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti. www.f-mobil.cz používa cookies na identifikáciu a sledovanie návštevníkov, ktorí používajú naše webové stránky a na ich predvoľbe pre prístup k webovej stránke.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) Podporujú správu cookies. V rámci nastavení prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, možno je tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho serveru.

Aké existujú druhy Cookies?

Všeobecne možno súbory Cookies, alebo ak dočasné súbory uložené v prehliadači, rozdeliť na dva druhy. Tie ktoré sa ukladajú len krátkodobo a na webe či e-shopu slúži na uľahčenie jeho využívanie (napr. Zapamätanie si vloženého tovar v košíku, navštíveného produktu, zatvorenie vyskakovacieho okna a pod.). Tieto dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú tak potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov.

Tieto cookies pomáhajú k tomu, aby bolo možné identifikovať počítač pri opakovanej návšteve našich webových stránok. Neumožňujú vás však identifikovať ako konkrétnu osobu.

Dlhodobé cookies súbory nám umožňujú lepšie personalizovať naše stránky a ponúknuť vám pre vás relevantný obsah alebo reklamu. Zbieraná dáta sú úplne anonymné a nemôžeme ich spájať s akýmikoľvek inými dátami.

Za akým účelom súbory Cookies využívame?

Zapamätávania si osobného nastavenia - Cookies našim webovým stránkam umožňujú uľahčiť vaše prehliadania webových stránok a personalizáciu zobrazovaného obsahu. Umožňujú tiež napríklad pamätať si obsah košíka, prihlásenie či odhlásenie, súhlas s upozornením pod.

Štatistické údaje - Aby sme mohli zlepšovať kvalitu našich stránok, zhromažďujeme anonymné štatistiky návštevnosti, ktoré nám pomáhajú k ďalšiemu rozvoju nášho podnikania. Pre evidenciu využívame nástroj Google Analytics s platným dodatkom pre spracovanie osobných údajov treťou stranou. Tieto dáta nie je možné spájať s konkrétnou osobou.

Zobrazovanie reklamy - Cookies umožňujú lepšie cielenie reklamy pre našich užívateľov a návštevníkov vďaka personalizáciu ich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty alebo služby, ktoré sú pre neho relevantné a prejavil o ne v minulosti potenciálny záujem.

Pre tento typ reklám využívame nižšie uvedené služby, v rámci ktorých dochádza k segmentácii užívateľov na základe spoločných rysov. Tieto dáta nie je možné spájať s konkrétnou osobou.

 • SEZNAM.CZ, as (Sklik)
 • Google (AdSense, AdWords)
 • Facebook (Facebook Pixel)

Chceme vám ponúknuť čo najlepší možný servis, vyznať sa v tom, čo potrebujete a čo hľadáte.

Z tohto dôvodu prenášame dáta o návštevnosti úplne anonymizované do Google Analytics, Google Tag Manager a Facebook Pixel.

Pre sledovanie kvality objednávok a nezávislé recenzie prenášame základné dáta o objednávke do Heuréka.cz .
"Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. "

Ako Cookies deaktivovať alebo vymazať?

Ak nechcete súbory cookies využívať alebo zmazať ich obsah, ktorý webové stránky o vašich návštevách na rôznych webových stránkach a portáloch uložili, môžete využiť návody pre jednotlivé najčastejšie využívané prehliadača nižšie:

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke.

Posledná aktualizácia 25.05.2018

Obchodné podmienky

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť F-communication sro, IČO 27935736, DIČ CZ27935736, so sídlom Husovo náměstí 147, Horažďovice 341 01, vedená v obchodnom registri Krajským súdom v Plzni v oddiele C, vložky 22289 a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy, reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke F-communication sro, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ai. F-communication sro alebo zmluvných partnerov, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Vymedzenie pojmov

Predávajúci je spoločnosť F-communication sro, IČO 27935736, DIČ CZ27935736, so sídlom Husovo náměstí 147, Horažďovice 341 01, vedená v obchodnom registri Krajským súdom v Plzni v oddiele C, vložky 22289 (ďalej len "F-mobil"), ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci je zákazníknašeho internetového obchodu, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľ je každý človek nakupujúci v našom internetovom obchode, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s F-mobilom alebo s ním inak koná.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred zaslaním objednávky F-mobile je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to is ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci F-mobile kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku".

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu F-mobile kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku , a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že F-mobil neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). F-mobil je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

F-mobil si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Všetky vystavené faktúry sú kupujúcim zasielané v elektronickej podobe vo formáte PDF na Email, ktorý je súčasťou každej elektronicky vytvorenej objednávky. K tomuto spôsobu zasielania faktúr netreba súhlas osoby, pre ktorú sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje. Faktúra vo formáte PDF obsahuje rovnaké položky ako klasická faktúra. Faktúra vo formáte PDF bude vždy vystavená a odoslaná na kontaktnú Email nasledujúci deň od expedície tovaru. Na žiadosť kupujúceho zasielame faktúry v tlačenej forme iba pri expedícii tovaru.

Ak stornovania vyřízená objednávka alebo nevyzdvihnutá objednávka zaslaná na dobierku nebude kupujúcim vyzdvihnutá, bude po kupujúcom požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru, tj. poštovné a doběrečné. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške nákladov na expedíciu tovaru.

Práva z vadného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

F-mobil zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä F-mobil zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré F-mobil alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie F-mobil uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu F-mobil nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že F-mobil nenapraví v primeranom čase, alebo že by nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou za vady môžu upraviť reklamačné podmienky F-mobile.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodaní niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť F-mobile odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje F-mobil a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Pozn .: Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý tiež formulár poskytovaný F-mobilom, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzky F-mobilu či na adresu elektronickej pošty F-mobile reklamacie@f-mobil.sk .

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti F-mobil peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúci zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný F -Mobile) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to spôsobom bezhotovostného prevodu na účet kupujúceho, ak F-mobil neurčí inak. F-mobil je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, F-mobil nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar a potvrdený opravný daňový doklad.

Ustanovenia zákona o odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí F-mobil do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže F-mobil uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. F-mobil je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. F-mobil spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže F-mobil započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Uvedenie tovaru do pôvodného stavu

U vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote je potrebné, aby produkt bol v rovnakom stave, ako sme Vám ho odoslali. Ďalej musí byť tovar riadne zabalený, očistené, nastavené do továrenského nastavenia a dodaný spolu s kompletným balením. Ak neuvediete tovaru do pôvodného stavu (očistenie, preinštalovania, nastavenie továrenského nastavenia, zabalenie), túto prácu za Vás prevedie technik spoločnosti F-mobil, pričom je táto služba spoplatnená podľa cenníka.

Druh práce Cena za prácu Popis práce
Obnovenie továrenského nastavenia 7,7 € Uvedenie prístroja do továrenského nastavenia, kedy sa prístroj chová tak, ako pred prvým použitím.
Očistenie tovar 7,5 € Kompletné očistenie tovar a príslušenstvo od odtlačkov prstov, šmúh a iných nečistôt.
Doplnenie kompletného balenia 3,9 - 19,2 € Cena podľa druhu doplňovaného tovaru (napr. Nová fólia na displej / zadný kryt, slúchadlá, pamäťová karta, atď.). Cena za druh doplneného tovaru je vždy podľa aktuálneho cenníka.
Zabalenie tovaru 2,9 - 7,7 € Cena podľa veľkosti a druhu balenia. Uvedenie obalu do nepoškodeného pôvodného stavu.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodaní novín, periodík alebo časopisov,
 • o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ takéto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nesprávneho obrázku priradeného k názvu tovaru, popise tovaru a parametrov tovaru, ktoré sa k produktu vzťahujú. Pre kúpnu zmluvu a dodanie tovaru je rozhodujúca vždy názov objednaného tovaru.

V prípade vrátenia tovaru v rámci 14 dňovej lehoty je potrebné, aby produkt bol v rovnakom stave, ako sme Vám ho odovzdávali. Produkt musí byť riadne zabalený, očistený, inicializovaný do továrenského nastavenia a dodaný v spolu s kompletným balením.

F-mobil si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "Nie je skladom" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. F-mobil zákazníka o tejto situácii informovať. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú kupujúcemu peniaze vrátené na účet.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze F-mobile po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Záverečné ustanovenia

Vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje F-mobil prostredníctvom elektronickej adresy reklamacie@f-mobil.sk . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle F-mobil na elektronickú adresu kupujúceho.

F-mobil je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Všetky uvedené informácie o tovare sú prevzaté od našich dodávateľov. Nepreberáme zodpovednosť za ich platnosť. V prípade obrázkov uvedených pri tovare sa jedná o ilustračné obrázky, ktoré nemusia súhlasiť s názvom ani s farbou tovaru.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach F-mobilu, v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdením ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a F-mobilom archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2014 Zmeny obchodných podmienok vyhradené.

Súbory na stiahnutie

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie